Hướng dẫn kỹ thuật

Sau đây là video hướng dẫn xử lý rò khí do vòng đệm bị mòn:

Chi tiết

Hướng dẫn xử lý rò khí do vòng đệm bị mòn

Sau đây là video hướng dẫn xử lý rò khí do vòng đệm bị mòn: